1.1.

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, ak je fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoj titul, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu vrátane PSČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

1.2.

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, ak je právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

1.3.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci zhromažďoval, spracovával a uchovával jeho osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch, a to najmä údaje, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné na realizáciu objednávky kupujúceho.

1.4.

V prípade, že si kupujúci vybral doručenia Slovenskou poštou, kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol osobné údaje kupujúceho potrebné na doručenie tovaru Slovenskej pošte:

Kupujúci tiež súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol kupujúceho osobné údaje potrebné na doručenie dotazníka spokojnosti s nákupom na internetovej stránke predávajúceho (v rozsahu emailová adresa, obsah objednávky) nezávislej hodnotiacej spoločnosti:

1.5.

Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

1.6.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek odvolať písomnou formou (e-mailom, listovou zásielkou). Predávajúci je povinný v takomto prípade všetky poskytnuté osobné údaje kupujúceho, ktoré uchovával a spracovával nenávratne zlikvidovať.

1.7.

Zaregistrovaný kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na stránke www.obleciemsi.sk

1.8.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil skutočnosti uvedené v ust. § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

1.9.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi, bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a inými platnými právnymi predpismi SR. Bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom, ani ich nebude obchádzať a poskytnuté osobné údaje bude používať len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy podľa obchodných podmienok predávajúceho.

1.10

Časové obdobie, po ktoré bude predávajúci zaobchádzať s osobnými údajmi je 12 mesiacov, ktoré sa opätovne obnovia pri ďalšom nákupe.

 

 

 

 

 

oblečiemsi.sk